A budavári barlangok hidrogeológiája / Hydrogeology of the caves of Buda Castle Hill

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
20/56
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hajnal.geza@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A budai Várhegyen végzett korábbi hidrogeológiai vizsgálatoknak számos eredménye ismert és publikált (lásd a téma irodalma). A klasszikus vízmérlegszámítási módszer egy adott területre a hidrológiai körfolyamat elemeivel, és a vízháztartási mérleg legegyszerűbb C (csapadék) = P (párolgás) + L (lefolyás) + B (beszivárgás) egyenletével számol. Ennek az egyszerű egyenletnek a finomításával, és az elemekre vonatkozó törvényszerűségek megállapításával foglalkoztak neves hidrogeológusok (Kessler, Maucha, Böcker).
Kessler a Várhegyen készített számításait vetette össze az üregekben végzett méréseivel. Az eredmények eltérését egyértelműen a közművek veszteségei okozták. Ezen veszteségek számszerűsítését, és a nagyságrendjükre vonatkozó számítási mód kidolgozását sikerült megvalósítani a budai Várhegy hidrogeológiai kutatásakor. Az utóbbi bő tíz esztendőben sajnálatosan nem vizsgálták a vári kutakat és a várbarlangok vízháztartását. 
Tanszéki kutatócsoportunk, a FIKP Víz4 alcsoportjában, illetve a közelmúltban elkészült (Farkas-Karay Gyöngyi) valamint folyamatban lévő PhD disszertáció (Farkas Dávid, Maller Márton) számos új módszert dolgozott ki karsztos területek vizsgálatára, mind a terepi mérések vonatkozásában (például próbaszivattyúzások végrehajtása és kiértékelése, csepegő vizek regisztrálása), mind az elméleti háttér kidolgozásában (például repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai jelenségei, nemlineáris folyamatok vizsgálata). Az általunk végzett nagyszámú, évekig tartó vizsgálatokat többek között a Molnár János-barlangban végeztük, ami jó referenciaként szolgálhat az új lendületet kapó várhegyi kutatásnál. Egyéb területeken is értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk a próbaszivattyúzások végrehajtásáról, például a budai karszton, a várhegyivel azonos korú kőzetben végzett kísérletsorral a Kiskecske-hegyen, vagy a különleges tagoltságú esztergomi Várhegyen. 
Mindezen tapasztalatok felhasználásával Jelöltnek a folyamatos monitoring-rendszer kiépítésén túl feladata egy számítógépes hidrogeológiai modell felépítése a területről. A lokális problémák feltárásán kívül a területen végbemenő folyamatokat be kell illesztenie a nagyobb léptékű meteorológiai és földtani rendszerbe. Jelöltnek együtt kell működnie más tudományterületek (történészek, régészek,
geológusok, statikusok) képviselőivel, akikkel közösen egy számítógépes adatbázist kell készíteni a Labirintusrendszerről.
 
***
 
The former hydrogeological examinations of the Buda Castle Hill are well known and published (see the references). The classical water balance equation of a given area uses the water cycle elements and the easiest balance equation: P (precipitation) = E (evaporation) + R (runoff) + I (infiltration). This simple equation was refined by famous hydrogeologists (Kessler, Maucha, Böcker).
Kessler compared his calculation concerning the Buda Castle Hill with the measurements carried out in the caves. The differences between the results of the two different methods were caused by losses of the public services. A model was developed to determine the order of magnitude of these losses and quantify them during the hydrogeological research of the Buda Castle Hill. Unfortunately, the wells and the water balance of the caves in the Hill were not examined in the last decade.
Our research group (partly overlapping with FIKP Víz4) has introduced several new methods for the investigation of karst areas even in the topic of field measurements (for example preparing and evaluation pumping tests, registration of dropping water), in the description of its theory (for example seepage in fractured rock, the analysis of non-linear flow) in a recently finished PhD thesis (Farkas-Karay Gyöngyi) and in PhD studies still in progress (Farkas Dávid, Maller Márton). The examination of the Molnár János Cave was a part of our thorough, years spanning research which can serve as a fine reference for the resumption of the Buda Castle Hill’s investigation. We also collected worthy experiences in the field of pumping tests in karstified areas of the Buda Hills, measurements in Kiskecske Hill, which is formed in the same age as the Buda Castle Hill and in the fractured rock of Castle Hill in Esztergom.
Utilising these backgrounds, the candidate should build a permanent monitoring system and a numerical hydrogeological model of the area of Buda Castle Hill. Over the description of the local problems the processes should be implemented in the meteorological and geological systems of the surrounding area. The candidate should co-operate with researchers of different topics (historians, archeologists, geologists, structural engineers) and establish a database of the Labyrinth of the Buda Castle Hill.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Hajnal, Géza A budai Várhegy hidrogeológiája Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2003) , 129 p. ISBN: 9630580608 
2. Görög, P (szerk.) ; Hajnal, G (szerk.) Mérnöki kutatások a budai Várhegyen, Budapest, Magyarország : Hantken Kiadó (2012) , 135 p. ISBN: 9786155086052 
3. Karay, Gy ; Hajnal, G Modelling of groundwater flow in fractured rocks PROCEDIA ENVIRONMENTAL SCIENCES 25C pp. 142-149. Paper: PROENV2470 , 8 p. (2015) DOI WoS 
4. Karay, Gy ; Hajnal, G Modelling methods attached to the research of groundwater flow in fractured rocks – theories, laboratory and numerical modelling PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 60 : 3 pp. 437-448. , 12 p. (2016)  DOI WoS Scopus 
5. Juhász, J: Hidrogeológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Hidrológiai Közlöny
2. Magyar Építőipar
3. Periodica Polytechnica
4. Pollack Periodica
5. Hydrogeology Journal
6. Groundwater 
7. Journal of Hydrology
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. 2019. Farkas Dávid, Hajnal Géza, Vasvári Vilmos: Validation of a Physical and Numerical Model to Solve Problems of Seepage Flow, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 63(2): pp. 388-400.
2. 2018. Maller Márton, Rehák András, Hajnal Géza: Water level fluctuation in karst aquifers in the Transdanubian range (Hungary), POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 13: (3) pp. 151-162.
3. 2016. Karay Gy, Hajnal G: Modelling methods attached to the research of groundwater flow in fractured rocks – theories, laboratory and numerical modelling, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 60: (3) pp. 437-448.
4. 2015. Karay Gy, Hajnal G: Modelling of groundwater flow in fractured rocks, PROCEDIA ENVIRONMENTAL SCIENCES 25C: pp. 142-149.
5. 2014.Torma P, Széles B, Hajnal G: Applicability of different hydrological model concepts on small Hungarian basins: case study of Bükkös Creek, ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 10: (1) pp. 77-90.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Karay, Gy ; Görög, P ; Hajnal, G., Budavári üregek állékonyságvizsgálata, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 62 : 6 pp. 208-214. , 7 p. (2012) 
2. Hajnal, Géza ; Kovács, Ákos, A vízmérleg összetevőinek számítása városi környezetben HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 89 : 3 pp. 49-52. , 4 p. (2009) 
3. Farkas-Karay, Gyöngyi ; Hajnal, Géza ; Steffen, Birk ; Vasvári, Vilmos Nemlineáris áramlás próbaszivattyúzásokban jelentkező hatásának numerikus vizsgálata HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 98 : 1 pp. 40-49. , 10 p. (2018) 
4. Karay Gy, Hajnal G: Modelling methods attached to the research of groundwater flow in fractured rocks – theories, laboratory and numerical modelling, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 60: (3) pp. 437-448. (2016)
5. Farkas Dávid, Hajnal Géza, Vasvári Vilmos: Validation of a Physical and Numerical Model to Solve Problems of Seepage Flow, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 63(2): pp. 388-400. (2019)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Karay Gyöngyi (2013/2016/2018)
Maller Márton (2013/2016/)
Farkas Dávid (2015/2018/2021)
Bódi Anita (2005//)
Státusz: 
elfogadott